« Chloroquin » wer ineffeɛ wer iceffeɛ!

Tufa yijjen tɣuri d tamaynut; aqa ddwa n Malaria wer ineffeɛ qaɛ ad yesgenfa SARS‑CoV-2. Tiɣuri‑ya tzemmer ad tesbedd awal x « Chloroquin » i lebda!

Wah, lla, ad yili,
Chloroquin i yellan d ddwa n Malaria, i di yella « Hydroxychloroquin », umi yettɣil i yeḍbiben aqa izemmer ad yesgenfa ula d abirus‑a n jjdid umi qqarn Corona, yeɛda xaf‑s aṭṭas n wawal deg iyuren i yeɛdan!

wah, Chloroquin ittqarra di SARS‑CoV-2, lla, Chloroquin izemmer ad yili xaṭar ɛad! ad yili ittqarra, izemmar ad yili wer yetqarri! Aṭṭas n tɣuriwin i xaf‑s yettwaggen, marra idsent, s uqelleq, bla ladjaɣ!
Ajurnal n Tussna i umi qqarn « Nature » yessufeɣ‑dd tarzut, i ggin imerzuten n Primatenzentrums deg Uliman, Charité n Berlin nnan awal-nsen ameggaru: Chloroquin wer ineffeɛ ca ad yili d ddwa n SARS‑CoV‑2. Wer yettqarri qaɛ!

Mamek nessen, Lmeɣrib zi Tmura i yebdan aked Fransa ad sgenfan imehlak n SARS‑CoV‑2 s ddwa n Malaria.

DW

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...