Ca n imerzuten d Israyliyen : « nufa ijjen usafar ad ireẓ ifadden i Kuruna »

tala : Wikipidiya

Tefsar-d tasdawit Taɛibrit di Lqudes ila wwḍen imerzuten-nnes ḥma ad ggen ijjen twafit d tameqqrant di tussna n mamec ixeddem Kuruna. Nnan luxa zemmren ad ssxdmen ijjen usafar yettwassen zeg issgusa n sebɛin ḥma ad rẓen ifadden i kuruna.
Yenna-dd amɣar n imerzuten di tesdawit-a ila asafar n Tiku Finufibrat d ijjen ddwa yettwassen ittekkes tadunt zeg idammen. Ddwa-ya isbedda abirus n kuruna, ittjeyyaf-it.

Ufin imerzuten ila abirus n Kuruna irenni tadunt di tarut mani izemmar ad immsaru din ubirus, ddwa-ya icemmeḍ tadunt-nni di tarut di ca n ussan udrusen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...