Ca n 275 n yiwdan ig immuten s Kuruna di Lmuɣrib simana i yeɛdan

Picture taken May 23, 2020. REUTERS/Ricardo Moraes

Tenna tamawast n seḥḥet di Lmuɣrib belli simana i yeɛdan ittwazemmem dag-s ca n 275 n yiwdan ig immuten s Kuruna. Terni twekked, belli di simana-ya tanita i di immuten aṭṭas n yiwdan zeg wami tebda tudef-d Kuruna ɣer Lmuɣrib.

Mamec wwḍen imeḥlak n Kuruna di Yumayen ɣer ca n 3500 n waddad deg wass. Di ca n yumayen mseḍfaren. Manaya ɛemmers ma ttuɣa yewweḍ ɣer-s Lmuɣrib qbel. Mamec i d-tura tamawast n seḥhet ila Lmuɣrib izemmem 153 alef n yiwdan i telqef Kuruna. Itsemma i ca n 400 n yiwdan i mkul 100 alef n imezdaɣ. Maca ittakk°aḍ inni iggenfan ɣer 84%.

Lmuɣrib ittawi-d wis tnayen di Tefrikt alaḥsab ttistat ig ittegg i Kuruna. Mamec i d-iwwi wis 30 deg umaḍal deg waddaden ig izemmem di Kuruna d wis tnayen di Tefrikt. D wis 36 deg umaḍal deg inni ig immuten.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...