Ca n 17 ihelken s Kuruna di Ddriwec d spiṭar ɛad wer yerẓim

Lerifain.fr

Ddriwec ittwazemmem dag-s iḍennaḍ 14 Kṭuber ca n 17 n waddaden d jjdid. Xenni ad yaweḍ waddad ar 116 ihelken zeg wami i d-iban Kuruna. Inni ihelken bḍan x Ben Ṭiyyeb d Ayt Mayet s ijjen waddad, tnayen di Buḍinar d Tazaɣin. Mamec ittwazemmem tlata n waddaden di Lekbdani. Jar i 116 nni i d-ibanen di Ddriwec, 66 ggenfan d 48 ɛad ksin abirus-a wanita.
Ageɛɛed n imehlak s Kuruna di Ddriwec d spiṭar igga ma ad t-reẓmen ɛad. Ddriwec d anict min t-iqedden ittedder bla spiṭar. Ca n imeɣnas zi ssandikat nnan mala walu ad nhezzen maḥend ad ɛebbẓen x iwdan n seḥḥet ad t-reẓmen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...