🔊 Bu-accaw acemlal i iwesren aṭṭas qaɛɛ, yemmut x 54 issegusa.

Ɛebdessamad Zaryuḥi:

Audio 1:50

­Toby i das qqaren i bu accaw acemlal i iwsaren aṭṭas qaɛɛ didduniyt, yemmut x 54 n issegusa deg ij n uparki n imuddar deg Uṭalyan. Amudder-a yemmut umi das ibedd wul. Manaya tennat tamessiwelt s yisem n uparki ‘Parco Natura Viva’ di temdint Bussolengo, i yudsen tamdint Verona. Aklasi‑ya n bu-accawen icemlalen i ittɛicen deg useḥjab, teddren nurmal 40 issegusa, yenni ittɛiccen di lexla teddren 30 issegusa waha.

Nono Toby immut 6 ktuber 2021 deg uparki n imudder. Yewḍa umi ila iggur ɣer lkuri mani iteṭṭes. Azgen n tseɛɛet awarni umi yewḍa i s-ibedd wul, i tenna Elisia Livia i yellan d tamessiwelt s yisem n uparki-ya.

Amudder-a iggur ad inqaḍa

Bu-accawa-a i immuten a t‑sḥenden d amezwar, uca a t‑sseknen di lmetḥef n tussna ‘MuSe’ di temdint Trento i yellan di sennej n Uṭalyan.

« Dini i ɣa imɛacar aked weyrad acemlal i dd‑yusin zeg parki d ijjen, i yemmuten 5 n issegussa zeg wami », i tenna Pennacchioni.

Deg 2021 i temmut Sugar tamɣart n Toby. Rux umi iruḥ ra d Toby, iqim-asen ij n bu-accaw acemlal waha deg uparki-ya, ɣer-s 39 n issegusa ggin-as isem Benno.

Bu-accaw acemlal itwaḥsab zeg immudar igguren ad nqaḍan. Rux tnayen i ittɛicen zeg-sen di lexla waha. Qqaren-asen Najin d Fatu, s tnayen d tiwetmin, teddrent di Kinya, aqqa-tent lebda saddu ḥeṭṭu n iɛessasen ḥuma wer tent‑yemmaren yewdan. Lebɛad n lechurat zeg wami ca n imussnawen senfaren timbriyutin n ummudar-a ḥuma a t‑ɣaten, ḥuma wer ittěnqaḍa ca.

Futu: Najin d Fatu di lexla n Kinya (tala: AFP)

Tala: hln

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...