Bridger, d aḥenjir issenjem ultma-s zeg izeɛɛifen n ijjen weqzin immuzzar

Bridger d weltma-s

Tedwel tḥajit n Bridger (bu setta issgusa di buḥbel-nnes) kessin-tt merra jjurnalat n umaḍal. Aḥenjir-a ig issenjmen weltma-s i x-as imeẓyen zeg ijjen uqzin immuzzar, xenni izeɛf-it weqzin-nni x wudem-nnes ijja dag-s ssikatrisat. Waxxa amenni, iṭṭef deg ufus n weltma-s ar mani i tt-isserwel zeg weqzin-nni.
Bridger inna : « fekkreɣ ila mala ca n ijjen zzag-neɣ ad immet, wer ittili ɣir d nnec ɣa immten deg wemkan n weltma »

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...