Briṭanya ad tssenter simana id ɣa yasen ad tejju deg iwdan

Lidara n MHRA tabrṭianiyt teṣṣufeɣ-dd ijjen arruxṣa n wampan i bakuna n Corona BNT162b2 n BioNTech d Pfizer.
s manaya izwaren Ibriṭaniyyrn i EU d USA. ucin tfawt tarbiɛt i Bakuna.

D tta d arruxṣa tamzwarut di tmur,t idd ɣa yffɣen yallah awarni tbeddarjt wiss 3 n ujarreb n bakuna. Ɛla ḥsab min tenna lwizara n ṣeḥḥet tabriṭanit, ad bdan ad jjun zi simana id-yusin.

Tala: Deutschlandfunk

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...