Briṭanya ad tssenter simana id ɣa yasen ad tejju deg iwdan

Lidara n MHRA tabrṭianiyt teṣṣufeɣ-dd ijjen arruxṣa n wampan i bakuna n Corona BNT162b2 n BioNTech d Pfizer.
s manaya izwaren Ibriṭaniyyrn i EU d USA. ucin tfawt tarbiɛt i Bakuna.

D tta d arruxṣa tamzwarut di tmur,t idd ɣa yffɣen yallah awarni tbeddarjt wiss 3 n ujarreb n bakuna. Ɛla ḥsab min tenna lwizara n ṣeḥḥet tabriṭanit, ad bdan ad jjun zi simana id-yusin.

Tala: Deutschlandfunk

Amaynu

Yeqqen ɣer-s