🔊 Bitcoin igeεεed ar tqiccet

Audio 1:10

Bitcoin, tmenyat tykriptutin ittwassnen aṭṭas qaεεa, ggeɛdent ass-a n rabeɛ ɣer tqiccet (tceyyuεt) i yuɛlan aṭṭas qaɛɛa zi Mayu 2021. Γar 17h18 n wass-a ij n Bitcoin ila issekk°a 54.550,71 dular niɣ 47.248,47 uru. Iḍennaṭ ij n Bitcoin ig yeɛda 50.000 dular twalat tamzwarut di 4 n simanat I yeɛdun.

Ra d ssuq n ttmenyat tykriptutin-nneɣni ittwassnen am Ethereum, XRP niɣ Binance Coin igeɛεed.

Qqaren imassanen n ttmenyat tykriptutin ageɛεed-a imsar zi tnayen n tmeslayin:

  1. Tamunt n Umirikan d lmuḥal ma a tessufeɣ lqanun i ɣa irren ttmenyat tykriptutin memnuɛ.
  2. Soros Fund Management i yellan ij n caraka n usaru (société d’investissement) n umilyardir George Soros ra d nettat tessaru deg waṭṭas n Bitcon.

Tira: Ɛebdeṣṣamad Zaryuḥi

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...