Berlin: Tuker-as tḥelluft akumpyuter, iḍefr-itt d aɛeryan!

Le Rifain

Aked lmujet n lɣeṭṭ i yekkIn deg wussan-a imeggura x waṭṭas n tmura n Uruppa, yewɛed yijjen wergaz d alimani ijjen temkant di Berlin, zzat i yeɣzar i umi qqaren Teufelssee. Yekkes arruḍ, uca yebbuẓẓel. Yessers leḥwayej-nnes zzat-s, uca yeqqen tiṭṭawin, yeqqim ad yeẓẓɣel tfukt.

Maca yemsar min ttuɣa ɛemmers wer t-ittriji, umi i xas dd-teɛdu ssenni yijjen tḥelluft n lexla nettat d tarwa-nnes. Tufa dinni ijjen weqrab-nnes d awraɣ, texs ad tcemcem ma deg-s ca n min ɣa tecc, uca teksi-t, terwel zeg-s.

Aqrab-nni ttuɣa deg-s akumpyuter n uteras-nni. D manayenni i t-yejjin ad yekker ad yeṭṭef tazzla awarn i tḥelluft-nni, merra wi ttuɣa dinni yeḍḍuqqeẓ s tḍeḥḥakt.

Ijjen temɣart qqaren-as Adel Landauer, nettat tzeddeɣ di Berlin, ttuɣa-tt dinni. tsewwer-dd s kamira-nnes min iweqɛen. tefser titeswirin-nni di leḥsab-nnes di facebook.

Landura tenna di facebook: « Tusa-dd yijjen tḥelluft n lexla, ɣer umezwaru negg°ed zeg-s. zi ssenni iban-aneɣ-dd illa wer tettenɛeddi x ḥedd. Truḥ ɣer yijjen weqrab n yijjen ttuɣa-t ittɛumma, tecca-s pitza, zi ssenni tḥert x yijjen weqrab d awraɣ ».

https://www.facebook.com/alandauer/posts/10207757967503350

Terni Landura tenna: « Merra idneɣ nettebheḍ mamek yegga yeqqim di lbal-nnes,

Tenna Landauer belli argaz-nni iɣebba taḍeḥḥakt umi i das-mmleɣ titeswirin-nni, terni tenna belli yetter zeg-s bac ad yebḍa titeswirin-nni ula d netta di leḥsab-nnes, yessen min ɣa yegg. umi i dd-yedwel, yeksi-dd aqrab d awraɣ, merra newta-s deg wuru, nenna-s saḥḥit x taryazt i deg-k ».

Euronews

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...