Azɣenɣan: Turtit tazayezt tedwer am acnaw tazubact.

MASIN IMTALLAF

Inna uɣmis n NADORCITY deg ij n uneɣmis-nnes; belli taɣiwant n uzɣenɣan deg ussan-a ineggura ɛrayen ad tedwer amacnaw ɛammaṣ war ɣar-s turtit, ɛla ḥsab ij n umsawaḍ teggi-t aked imezdaɣ n uzɣenɣan, nnan day-s illa turtit a tedwer tessaggwad ad tt-yadef uterras.

Ɛawed nnan deg umsawaḍ-a; turtit-a d nettat waha d araq i mani zemmaren ad ffɣen imezdaɣ n tamdint n uzɣenɣan ad fewjen xef yexf-nsen, suya tettaren zi tɣiwant-nsen d tenbaḍt, ad beddent xef uɛdar n turtit- a, ad as-arren taynit, maḥend ad ɣar-s d tedwer tudart, ad afen imezdaɣ n temdint mani ɣa ndaren reqneḍ.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...