Awerni 16 iseggusa, Maysa Racida Lmerraqi, tessufeɣ-d « Tḥajit n tudert »

Lerifain.fr

Tedwel-d ɣer-neɣ Maysa Racida Lmerraqi, s ijjen wamud nniḍen tegga-as i yisem « Tḥajit n Tudert ». Adlis-a wanita immersen x usit n « amazone », yettwaḥsab d adlis wis tlata n usefru i d-tessufeɣ Lmerraqi. Awerni « ewc-ayi turjit-inu » di 1999. Asḥinḥen iẓuran deg usegg°as n 2004.

Mamec i ttuɣa d-tessufeɣ ca n tenfas-nnes di 2006, zi tefsarin n Usinag n Tmaziɣt umi ttuɣa tegga yisem « izerman n tadjest ». Di 2009 ɛawed, ttuɣa izwar-as tefsar ijjen udlis umi qqaren « izran izran » i di tesmun ca n yezlan. Maysa Racida ttuɣa-tt d lall n tesɣunt n Tfawin n Arrif, i d-issufɣen ca n tesɛa n nnumrawat s tewriqt. Aked manaya, wer tejji tasɣunt d uɣemmis wer dag-s tefsar tiqessisin-nnes yudjɣen.

Lmerraqi, zi temɣarin i yeggin amkan-nnsent di tsekla Tamaziɣt n Arrif. Tettwassen s tebridt-nnes n tira, d tmuɣriwin d teycatin i dag-s. Lmerraqi, tettwaḥsab d isem d ameqqran jar imariten d izlawiyen n Arrif.

seɣ ssa zi amazone

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...