« Asitem innuriyen » ungal wis tlata n Ɛumar Lmeddam, ad dd-yeffeɣ d PDF.

yefsar-d deg ussan i yeɛdan amari Arifi Ɛumar Lmeddam ila iggur ad dd-issufeɣ ungal-nnes wi tlata umi igga isem « Asitem innuryen ». Lmeddam yenna-d ila ungal ad yeffeɣ s wudem n PDF, baṭel wenn ixsen ad t-iɣren. Yura x lḥiḍ-nnes n Facebook « d tili ɣir tunɣilt tiliktrunit (version électronique PDF). Ungal a Saliɣ zi tira-nnes aseggʷas 2015, zi ssin necc ttrajiɣ ssitimeɣ ad t-id-ssufɣeɣ d adlis. Maca rid amenni, twiza walu, ttmenyat walu. Ula d ijjen wer dayi-ittegg  taryazt, tameggarut ggiɣ ad t-id-fsareɣ deg intrnit waha. Ad yili baṭel wenni ixsen ad t iɣar ad t-itilicarja ».

Maci ɣir d Ɛumar Lmeddam i yexḍaren wer dd-ifesser ca s tewriqt, umi yeɣla weḍbaɛ. La d Racida Lmerraqi ttuɣa tixḍar ad tessers adlis-nnes n yezlan di Amazone. Aṭṭas n imariten Irifiyen i dd-issufuɣen s Tmaziɣt ttafen imxumbal d imeqqranen ḥma ad d-ssufɣen idlisen. Min ittejjan afsar n idlisen s Tmaziɣt yudrus, waxxa yeẓra ij n tnukra d taquḍaḍt deg iseggusa i yeɛdan.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...