Aseqqim n Nnaḍur ikkes-as i tmesmunt n Umeẓẓyan twiza n ttmenyat.

Deg ijjen ttedwina yeggi-tt-id Muḥemmed Aderɣal, amɣar n tmesmunt n Umeẓẓyan. Igg-d dag-s belli aseqqim n tegrawt n Nnaḍur ikkes-as i Umeẓẓyan twiza n ttmenyat. Tamesmunt n Umeẓẓyan ixeddmen deg yiger n tussna zi 2005. Tegga aṭṭas n yigrawen d inhezziyen, mamec lexxu txeddem aṭṭas x useddar n umezgun di Nnaḍur. Merra tizemmar-a i tettegg meyyken x-as ayt useqqim n Nnaḍur wcin twiza-nni i ca n tmesmunin nniḍen. Subḥi Budiḥi yenna-d la d netta: « ẓriɣ live n n useqqim Nnaḍur, ẓriɣ mamec bḍan ṭarṭa n twiza i ca n tmesmunin ɛemmers wer x-asent nesli« 

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...