22 janvier , 2021

Arwina ɣer imussnawen n isistimen i yemxumblen

Arrwina tzemmer ad tili deg uxxam-nnek. Mamek tzemmer ad tili di tudert-nnek. Arrwina tzemmer ad tili d aṭṭas nni n ixarrissen i ɣer-k deg uzellif.
Deg ij n ddunit tarewwen. Wer tzemmred ad tesned min cek ittrajan. Lehwayej d imxumbal ttewqiɛen melmi mma, d mani mma. Ddeg-nni ittewqiɛ mɛayna, ijjen wer izemmer ad yessen mani yeggur ccɣel, niɣ ad yessen min dd-yugguren.

Maca Arrwina ɣer-s ij n uceddi imten aked ufizik d tusna n uklima. Iqqen ɣer mamek di ca n isistimen wer tzemmered a x-asen testeḥekmed. Cnaw di tusna n lḥar ujenna.

Imussnawen qqaren illa Arrwina d later ameqran n lehwayej timezyanin, i ittejjan later-nni wer ittwassan min ɣa yeg awerni ij n lweqt. Waxa nessen lehwayej-nni min tteggent awerni ij n lweqt d tamezyant. Di tudert-nneɣ lebda laterat-nni wer x-asen nḥesseb. Maca can imuren, amsedfar-nni n lehwayej-nni timezyanin d weni i daneɣ-dd-ittsaqaran arwina.

Arrwina d Mɛayna?

Imussnawen n isistimen i yemxumblen txarrsen aṭṭas deg umi qqaren „mɛayna“?. Minzi i yemsebda ufus n Arrami x lḥar ujenna? Mayemi wer tzemmared ad tesned min dd- ɣa-yassen deg ujarri n lɛitet. Maca nzemmer a nessen ma ad tili tafukt tiwecca niɣ lla. Waxxa ameni wer nzemmer a nessen ma ad tili simana id yusin.

Remɛaynet axmi ttegged qara-qulu. Axmi ittḥerced ladru ttɛeyyned x 5 deg upatci. Cnaw xmi trajid ad teffeɣ tamcunt ni n grat barra. Wer ttessned min id ɣa yassen, niɣ melmi. Maca Arrwina s min qqaren imussnawen aqqet jar min yellan mɛayna (min yellan we nzemmer a t-nraja) d min umi nzemmer a neg leḥsab (min nzemmer a nraja).

Taṭiyyurit n arwina

Fizik ɣer isḥaq Newton d ijen tjammiɛt n izerfan iḥekkmen ddunit. Izerfan-a aqqa-yen meḥsubin s ijen lehsab ij wer ɣer-s yiwed. Ɣir ad bdan izerfan-nni lxedmet nsent. Nzemmer a nessen min i ɣa-yemsaren. Men kul ha mani ɣer yili, d mani ɣer yili. A naf marra min tuɣa nettraja d min umi ttuɣa negga leḥsab. Maca Theory n arwina teqqar illa waxxa din asistim i tt-yessuyaran meḥsub. Izemmer a daneɣ-yessiwed ɣer arwina. Cḥal mma tuɣa-t iseggem.

Tussna-ya d tenni i yejjin app n Weather [immalen lḥal n ujenna] wer izemmer a dac yini ma deg-s anzar niɣ tafukt simana idyussin. D tenni i yejjin a nessen lehwayej niɣ isistimen i yellan nzemmer a dasen-negg leḥsab d inni yellan wer nzemmer, d tenni i yejjin imussnawen wer ḍḍiyiɛen lweqt ik min wer ɣer yelli lmeɛna.

Avis Facebook pour l’UE! Vous devez vous connecter pour afficher et publier des commentaires FB!
Ilyahoo Proshel
Azul. Qqanayi lyahu!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s