Arwina ɣer imussnawen n isistimen i yemxumblen

Arrwina tzemmer ad tili deg uxxam-nnek. Mamek tzemmer ad tili di tudert-nnek. Arrwina tzemmer ad tili d aṭṭas nni n ixarrissen i ɣer-k deg uzellif.
Deg ij n ddunit tarewwen. Wer tzemmred ad tesned min cek ittrajan. Lehwayej d imxumbal ttewqiɛen melmi mma, d mani mma. Ddeg-nni ittewqiɛ mɛayna, ijjen wer izemmer ad yessen mani yeggur ccɣel, niɣ ad yessen min dd-yugguren.

Maca Arrwina ɣer-s ij n uceddi imten aked ufizik d tusna n uklima. Iqqen ɣer mamek di ca n isistimen wer tzemmered a x-asen testeḥekmed. Cnaw di tusna n lḥar ujenna.

Imussnawen qqaren illa Arrwina d later ameqran n lehwayej timezyanin, i ittejjan later-nni wer ittwassan min ɣa yeg awerni ij n lweqt. Waxa nessen lehwayej-nni min tteggent awerni ij n lweqt d tamezyant. Di tudert-nneɣ lebda laterat-nni wer x-asen nḥesseb. Maca can imuren, amsedfar-nni n lehwayej-nni timezyanin d weni i daneɣ-dd-ittsaqaran arwina.

Arrwina d Mɛayna?

Imussnawen n isistimen i yemxumblen txarrsen aṭṭas deg umi qqaren „mɛayna“?. Minzi i yemsebda ufus n Arrami x lḥar ujenna? Mayemi wer tzemmared ad tesned min dd- ɣa-yassen deg ujarri n lɛitet. Maca nzemmer a nessen ma ad tili tafukt tiwecca niɣ lla. Waxxa ameni wer nzemmer a nessen ma ad tili simana id yusin.

Remɛaynet axmi ttegged qara-qulu. Axmi ittḥerced ladru ttɛeyyned x 5 deg upatci. Cnaw xmi trajid ad teffeɣ tamcunt ni n grat barra. Wer ttessned min id ɣa yassen, niɣ melmi. Maca Arrwina s min qqaren imussnawen aqqet jar min yellan mɛayna (min yellan we nzemmer a t-nraja) d min umi nzemmer a neg leḥsab (min nzemmer a nraja).

Taṭiyyurit n arwina

Fizik ɣer isḥaq Newton d ijen tjammiɛt n izerfan iḥekkmen ddunit. Izerfan-a aqqa-yen meḥsubin s ijen lehsab ij wer ɣer-s yiwed. Ɣir ad bdan izerfan-nni lxedmet nsent. Nzemmer a nessen min i ɣa-yemsaren. Men kul ha mani ɣer yili, d mani ɣer yili. A naf marra min tuɣa nettraja d min umi ttuɣa negga leḥsab. Maca Theory n arwina teqqar illa waxxa din asistim i tt-yessuyaran meḥsub. Izemmer a daneɣ-yessiwed ɣer arwina. Cḥal mma tuɣa-t iseggem.

Tussna-ya d tenni i yejjin app n Weather [immalen lḥal n ujenna] wer izemmer a dac yini ma deg-s anzar niɣ tafukt simana idyussin. D tenni i yejjin a nessen lehwayej niɣ isistimen i yellan nzemmer a dasen-negg leḥsab d inni yellan wer nzemmer, d tenni i yejjin imussnawen wer ḍḍiyiɛen lweqt ik min wer ɣer yelli lmeɛna.

Ilyahoo Proshel
Ilyahoo Proshel
Azul. Qqaren-ayi lyahu!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...