ART-6 & Lina Charif – Tfust n Flamenco

As tinid Arifi d trifit ceṭṭḥen x llɣa n Flamenco. Netta ccḍiḥ n Flamenco dag‑s ariḍa, axiyyeq, amenɣi, d waṭṭas n enerji. D manaya yegga ART-6 akd Lina Charif deg uɣennij‑nsen aneggaru.

Aɣennij ullɣen dag‑s deg umezru yn izran, izran ixḍaren‑ten‑dd zi manis wer llin. Tettlaɣa dag‑sen tnixt d taqerɛit x tenni tawaryaɣit. Ttesrid dag‑sn i durar n arif terran‑dd llɣa i redcur.

Kur ma udseɣ-cem
trennid di ragʷaj
nec xa‑m irezzun
dewleɣ am uzewwaj

Aya llif tesrubid
iwdan xelli mmuten
ma ɛessa d nnic
ai kidek i imunen

Aɣennij‑a n Izran aṭṭas n ifassen dag‑s iswizan, Dag‑s ismawen mɣern akd uɣeẓdis n Lina d Jawad. Said xuttur azlawi, Faḍma ttumlilti taressamt, Meddhy ziouche.

Lxezrat‑inu ɣer uɣennij‑a, ttwariɣ‑t d Beddu n tagrawla n izran di Arif, d twarrit n taynit i min sekʷan izran di tidet, d min kessin d lemɛani, tyacitin, d mamec zemmern ad‑aneɣ ṣṣufɣen zeg usfarnen ɣer uxiyyeq ad‑aneɣ‑dd rren ɛawd ɣer usfarnen. Cnaw ca n tfust n Flamenco di ca n ssaḥet di Andalsiya !

https://www.youtube.com/watch?v=Jccx2G9hAn4&feature=youtu.be
Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...