Categories: Ineɣmisen

ART-6 & Lina Charif – Tfust n Flamenco

As tinid Arifi d trifit ceṭṭḥen x llɣa n Flamenco. Netta ccḍiḥ n Flamenco dag‑s ariḍa, axiyyeq, amenɣi, d waṭṭas n enerji. D manaya yegga ART-6 akd Lina Charif deg uɣennij‑nsen aneggaru.

Aɣennij ullɣen dag‑s deg umezru yn izran, izran ixḍaren‑ten‑dd zi manis wer llin. Tettlaɣa dag‑sen tnixt d taqerɛit x tenni tawaryaɣit. Ttesrid dag‑sn i durar n arif terran‑dd llɣa i redcur.

Kur ma udseɣ-cem
trennid di ragʷaj
nec xa‑m irezzun
dewleɣ am uzewwaj

Aya llif tesrubid
iwdan xelli mmuten
ma ɛessa d nnic
ai kidek i imunen

Aɣennij‑a n Izran aṭṭas n ifassen dag‑s iswizan, Dag‑s ismawen mɣern akd uɣeẓdis n Lina d Jawad. Said xuttur azlawi, Faḍma ttumlilti taressamt, Meddhy ziouche.

Lxezrat‑inu ɣer uɣennij‑a, ttwariɣ‑t d Beddu n tagrawla n izran di Arif, d twarrit n taynit i min sekʷan izran di tidet, d min kessin d lemɛani, tyacitin, d mamec zemmern ad‑aneɣ ṣṣufɣen zeg usfarnen ɣer uxiyyeq ad‑aneɣ‑dd rren ɛawd ɣer usfarnen. Cnaw ca n tfust n Flamenco di ca n ssaḥet di Andalsiya !

Majid Aqerɛi

Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt,…

17 janvier 2021

Imneɣ n Ɛednan teḥkem x-as lmeḥkama ad yemmet

Le Rifain Teḥkem lmeḥkama n Ṭanja ass-a n larbeɛ s tmettant x uqettal i yenɣin…

13 janvier 2021

S ubidyu: Artistat d imusnawen n Arif ssitimen-awem aseggas amaziɣ d amimun 2971.

https://www.youtube.com/watch?v=sqGWFqGBvd8

13 janvier 2021

Aseggʷas Amaziɣ jer ass-a d iḍennaṭ

Yura-t Ridouan PAKHROU Iḍennaṭ εad ttuɣa aseggʷas amaynu Amaziɣ wer ɣer-s ttbeddin bu waṭṭaṣ n…

12 janvier 2021

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt),…

12 janvier 2021

Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: « Aseggas ambarki! »

Saɛd ddin Lɛutmani Le Rifain Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer…

12 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar