Arrwina di spiṭar n « Bnu Ẓuher » di Marrakec.

Zegga i dd-teffeɣ yijjen teḍbibt txeddem di spiṭar-a s yijjen ubidyu teqqar dag-s: « imehlak wessqen-ten, inniḍen ttejjan-ten di berra« . Ibda ijjen ubidyu nniḍen isewwr-dd mayen dag-s illan. Abidyu-ya immal-dd ila amkan mani llan imehlak n Kuruna wer dag-s qaε tazdugi, imehlak mɛubbuẓen merra.

Tenni i dd-issawalen deg ubidyu tenna-dd belli ca n leprizat wer xeddmen di spiṭar, mamec i dd-temmel ijjen umettin x yijjen qama immenḍar di spiṭar.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...