Arrusya tkemmel Bakuna n kuruna

Lerifain: Tibratin


Lwazir n ṣeḥḥet di Arrusya  » Mikhaïl Mourachko  » yeffeɣ-dd ass-a 01/08/2020 s ijjen uneɣmis belli kemmren rxedmet uqedjeb n bakuna n kuruna, bakuna-ya tuɣa ixeddem xa-s wammas (centre) anamur ɣamali n tarezzut di rehracat d ibɛɛucen imeẓẓyanen ( micro-organisme), rexxu yeqqim-asen ɣir ad as-ggen recwaɣed.

Mikhaïl Mourachko, Tala: RT


« Awarni xmi ɣa neεdel lecwaɣed i bakuna i d-nsaqar , ad zzag-s nreqqeḥ d amzwar iwdan ixedmen deg iyyar n ṣeḥḥet d uselmed awarn-as a t-nezzenz i marra » i yenna lwazir n seḥḥet

RT

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...