Arrusiya: di tnayen n simanat i dd-igguren ad nessufeɣ baquna n Kuruna

. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Yenna umawas n ṣeḥḥet di Arrusiya « Mixayil Muracku » ass n larbeɛ i yeɛdan (12/08) belli baquna i dd-tsaqar tammurt-nnes tiwweḍ ad tqerr mliḥ. Mamec qa bdan ssufuɣen-dd baquna-nnes di min dd-yudsen ḥuma ad sgenfan imehlak n Kuruna.
Mamec yenna Muracku belli asexdem n baquna-ya yeggur ad yili di tnayen n simanat i dd-igguren. Ad xedmen d amezwaru x ssuq n daxel Tarusiyt.

Iydar-dd umawas belli qa din ca n umharwaḍ jar tammurt-nnes d iceriken-nnes ḥuma ad bdan ad dd-ssufuɣen baquna-ya di tmurt-nnsen.
Tuɣa yezwar-as i uselway n Arrusya Fladimir Putin, ifsar-dd belli tammurt-nnes tiwweḍ ad taf baquna tamezwarut deg umaḍal i Kuruna, yenna: « Aqqa d ijjen usitem d amaynu ḥuma ad nessenjem midden« 
Ccarika i dd-issufɣen Baquna-ya tegga-as isem « Spuntik V » alaḥsab ssarux amezwaru i tessek Arrusiya ɣer ujenna assegg°as n 1957.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...