Arrif: Ḥlal x iwetman, ḥram x temɣarin

Jaimy Gail
Jaimy Gail

Irifiyen: Ḥlal x iwetman, ḥram x temɣarin

Arrimet n temɣart tettegg imxumbal di berra. Deg iyuren n unebdu, mani iwdan ttraḥen ad beḥḥren, aṭṭas n temɣarin irrḍent arruḍ n lebḥer. Maca arruḍ n lebbḥer n temɣarin (Lpikini) ttekritikan-tt iwtman. Din wi yeqqaren ila manaya d « lɛib, ḥram, ḥcuma… ». Aṭṭas n yiwdan ttafen min xef ttbeddan deg iwalen n « lḥadit » mayen xef ttɛawaden deg idlisen n « sunna ». Maca zeg iwtman-a s ixef-nnsen nettaf la d nitni wer yerrḍen ca arruḍ i yellan di « sunna ». Irrḍen nitni ɣir ccurṭ niɣ slip, ddegg-a n tebridt n warruḍ la d nettat lislam ittḥarrem-itt. tettseqsa ijjen tḥenjirt: « mayemmi kenniw tyirrḍem mayen texsem neccin lla? » Icten nniḍen s ukakar tenna-dd : « yirḍem arruḍ-nnwem ay iwtman qa teggem-aneɣ lfitna« ?

Tamɣart: Neccin a nyireḍ mayen nxes!

Ikker deg uruppa ijjen umharwaḍ d ameqqran jar timɣarin i irrḍent « lburkini » d ipulisen n ca n tneddam, ittagin ad jjen timɣarin ad fetḥent s lburkini. Minzi arruḍ-nni wer yelli ca d arruḍ n lebḥer. Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, qqaren aṭṭas n imselmen, belli ixess x tmura n Uruppa ad weqqrent tilelli n temɣart maḥend ad tyireḍ mayen txes. Aṭṭas n ula d Ifransisen wer dasen-iɛjib bu lḥal x ẓeyyar ittegg ddewla Tafransist x warruḍ « ameslem » n temɣart ula d mayen yeqqnen ɣer Lḥijab.
Di tmura n wadday i lebḥer acemlal. Waxxa wer din bu ca n lqanun ig ittejjan tamɣart ad tyireḍ ijjen marka n warruḍ. Maca aydud irezzu ad issers lxezrat-nnes ɣer mayen ixess temɣart ad tyireḍ. Aṭṭas n yiwdan ttekritikan xminni tamɣart tyirreḍ n lpikini di lebḥer. Aya ttwalan-tt aṭṭas n yiwdan d ijjen marka n tuzebbelleɣt.

Maca aṭṭas n temɣarin qqarent ila manaya wer yelli bu d lḥeqq n wergaz ad issers igmiren x temɣart, ttwalant belli d tamɣart weḥḥd-s min ɣer yella lḥeqq ad tyireḍ mayen kid-s dd-ittasen.

Din ca n tlelli n warruḍ di Arrif?

Lerifain.fr isseqsa ca n iḥudriyen d tḥudriyin x warruḍ. Azgen ameqqran-nnsen nnan-d belli nitni wer ttifen bu rraḥet-nnsen di marka n warruḍ i ɣa yirḍen. Ca n iḥudriyen raḥen gg°wjen nnan-dd « ca n twalatin la d aḥeffef wer izemmar bnadem ad iḥeff mamec ixes »

Tiwtmin ttwalant Arrif d ijjen leḥbes d ameqqran, aṭṭas zzag-sent wer zemmrent ad ggent mayen xsent di berra. Leqhawi ttwabblɛen x-asent. Ttafent imxumbal d imeqqranen maḥend ad ffɣent ɣir ɣer berra waha, mani ɛad taḥenjirt ad tyireḍ mayen txes. i dd-tenna icten i lerifain.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s