Arqiya Lxeṭṭabi, trewweḥ ɣer mulana

temmu ass n lexmis i yeԑdun, di Lqahira, massa Arqiya Lxeṭṭabi, yelli-s n wemjahed Mulay Muḥend.

Arqiya; ila tettԑic di Maser zeg useggas n 1947, ttuɣa tiwwi ijjen urgaz d Amisri, teqqim tettԑic akid-s di tmurt-nni. Adwal-nnes ɣer Arrif  ila yudrus aṭṭas. Maca waxxa amenni, ila tkessi s yiri-nnes ɣer ujenna minzi nettat d Tarifit, kṭer zi manaya tesselmed i tarwa-nnes iles n lejdud-nnes.

Ad tt-yerḥem Rebbi, ad as-issers Rebbi ixsan-nnes di jennet.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...