Arqiya Lxeṭṭabi, trewweḥ ɣer mulana

temmu ass n lexmis i yeԑdun, di Lqahira, massa Arqiya Lxeṭṭabi, yelli-s n wemjahed Mulay Muḥend.

Arqiya; ila tettԑic di Maser zeg useggas n 1947, ttuɣa tiwwi ijjen urgaz d Amisri, teqqim tettԑic akid-s di tmurt-nni. Adwal-nnes ɣer Arrif  ila yudrus aṭṭas. Maca waxxa amenni, ila tkessi s yiri-nnes ɣer ujenna minzi nettat d Tarifit, kṭer zi manaya tesselmed i tarwa-nnes iles n lejdud-nnes.

Ad tt-yerḥem Rebbi, ad as-issers Rebbi ixsan-nnes di jennet.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s