Categories: Arif

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n 3 zi mars aseggʷas n 1993. yudef g wazzerg n uɣennej amen yella εad d ameẓẓyan, yixḍar sstil n rrap, deg-s i yufa ixf-nnes.

Ttuɣa ittegg tizemmar d timeqqranin, awalen i ttuɣa ittɣennej, ttuɣa ittsaqar-iten-dd nnit. Yiweḍ ad yegg amkan-nnes deg wulawen n iḥudriyen, d merra wi das-yesḥessan.

Iɣennej x Arif d tmaziɣt d useggʷas amaynu d lfasad… Mkul aɣennij-nnes, niɣ mkul awal zeg uɣennij-nnes, d tabrat yessekka-tt ḥuma ad taweḍ. Maca din iεdawen n tebratin, inni i wer ittexsen tibratin ad awḍent. Ass n 2 zi mars 2015, iban-dd lexber belli Rifinox iweḍḍer, wer yeḍhir. εecrin n wussan awarn i manaya, εad i dd-ɣa iban lexber belli ufin ij n rrimet n yij uḥudri yettwaneɣ di lɣabet n Gurgu, manaya iban-dd zi ɣer ijadarmiyen n Wezɣenɣan.

Awarn i ɣezzu-ya, iwdan ttbehḍen. tawacunt-nnes, iwdan i t-yessnen, imeḍfar n iɣennijen-nnes… kulci yewḍa-dd x-asen lexber n ɣezzu-ya am wajjaj, wer uminen min yemsaren!..

Ttuɣa din ilaɣiten ḥuma a dd-tban tidet n ɣezzu-ya, d ifassen n lɣedran i yenɣin anaẓur ameɣnas Rifinox. Maca walu, imejjan qqnen, tiwura bellεent!.. Kkren yewdan, kkrent tmesmunin, ḥuma a dd-tban tidet, ḥuma ad yettwaɣ lḥeqq, maca amen neqqar lebda, la wi ɣa yaɣen lḥeqq, la wi dd-ɣa yesbanen tidet.

Yettwaneɣ Rifinox twalat tamezwarut, s ufus n tuεεefna d lɣedran, amen yettwaneɣ aṭṭas n twalatin s ususem d tidet i wer dd-ibinen x ɣezzu i deg-s yettwaggen…

Ɛebdelwaḥed Ḥennu

S tira.. iles yeccat iẓewran...

ejj Comment

Amaynu

PDF: Caca ‑ Tuf teqqen

SEHWAMT-ID SSA

8 avril 2021

Mayemmi ca n yirgazen d Ihindawiyen rezzun ad mquddan aked temɣarin?

Drus xmi ttemsaḍafeɣ deg usafar-inu di tmurt n Lhind, ula kṭer deg ibilajen d ledcur…

6 avril 2021

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 3

https://youtu.be/SvOGklCxqo8

5 avril 2021

Akitu: lɛid aqdim qeɛ deg umezruy

lefraḥet n isuriyen di Lqeḥṭaniya ḍarreɛ n Surya, s lɛid n "akitu", ass n 1…

3 avril 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar