Categories: ArifTaẓuri

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain

Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt), s yij n uɣennij d amaynu isemma-t « Ih ya Nnaḍur ».

Aɣennij-a i umi isewwer abidyuklip, a dd-yeffeɣ aked wadaf n useggas amaynu 2971. Iwalen d llɣa n Ɛali Ajwaw, asufeɣ n Ɛebdelmalek Bufarit.

Ɛali Ajwaw zeg inaẓuren i ittɛicen di Fransa, ttuɣa yizwar-as yeswiza s tmijja-nnes di tsamfunit n lalla buya, amen ɣer-s aṭṭas n iɣennijen-nnes ileḥḥen-iten, ittraja melmi i zeg-sen dd-ɣa yessijj x wegdud n uɣennij Arifi amezdag.

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar