Arayes n Lubnan ikellef Adiplumasi Musṭafa Adib bac ad yegg lḥukuma d jjdid

Musṭafa Adib aked arayes n Lubnan Mical Ɛawn. Tateswirt zi Arabi21.

Le Rifain

Mical Ɛawn, arayes n Lubnan, ikellef Musṭafa Adib i ttuɣa yellan d amesqad n Lubnan ɣer Berlin, bac a dd-isaqar lḥukuma d jjdid.

Adib yessitem bac a dd-isqar lḥukuma deɣya, di min yudsen, bac ad tugur tmurt-nnes deg webrid iqaden.

Adib, 48 n isegg°usa, ɣer-s tadukturat di tmessna n tsertit, d amselmed n tseddawit. Iruḥ d amesqad n Lubnan ɣer Uliman zi 2013.

Zi france 24

Tala: France 24

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...