Ar mani d lexxu ɛad! Lmuɣrib ad d-issidef inni innuɣen di Mlilet

tala: Hespress

Tiwecca n larbeɛ yeggur ad yessidef Lmuɣrib inni innuɣen di Mlilet zi cher n Mares i yeɛdan. Manaya zegga bellɛen igmiren aked Mlilet wami i d-isug Kuruna x umaḍal. Hespress tenna belli manaya ad yili kul cwayt ar ɣa salan i merra inni innuɣen di Mlilet. Mamec i d-nnan belli inni i d ɣa adfen ad ggen merra ttist n Kuruna maḥend ad ssnen ma dag-sen ca ma lla.

Ispunya qqaren ila d amezwaru iggur ad ssidfen mitayen n yiwdan, d amezwaru. Asidef ad isiɣi ar wass n jjemɛa d lḥedd i d-igguren. Di 15 n May i yeɛdan tuɣa ssidfen-d ca n iwdan nnuɣen di Mlilet, maca zi senni sbedden manayenni, la d ijjen ma issen mayemmi.
Ṣabrina n Mmuḥ, Tamɣart di lḥukuma n Mlilet, tenna « Yeggur ad adfen marra inni ixsen ad ɛeqben ɣer tmurt-nnsen ». Manaya ad yili s temɛawant jar Ispunya d Imarrak.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s