Ar mani d lexxu ɛad! Lmuɣrib ad d-issidef inni innuɣen di Mlilet

tala: Hespress

Tiwecca n larbeɛ yeggur ad yessidef Lmuɣrib inni innuɣen di Mlilet zi cher n Mares i yeɛdan. Manaya zegga bellɛen igmiren aked Mlilet wami i d-isug Kuruna x umaḍal. Hespress tenna belli manaya ad yili kul cwayt ar ɣa salan i merra inni innuɣen di Mlilet. Mamec i d-nnan belli inni i d ɣa adfen ad ggen merra ttist n Kuruna maḥend ad ssnen ma dag-sen ca ma lla.

Ispunya qqaren ila d amezwaru iggur ad ssidfen mitayen n yiwdan, d amezwaru. Asidef ad isiɣi ar wass n jjemɛa d lḥedd i d-igguren. Di 15 n May i yeɛdan tuɣa ssidfen-d ca n iwdan nnuɣen di Mlilet, maca zi senni sbedden manayenni, la d ijjen ma issen mayemmi.
Ṣabrina n Mmuḥ, Tamɣart di lḥukuma n Mlilet, tenna « Yeggur ad adfen marra inni ixsen ad ɛeqben ɣer tmurt-nnsen ». Manaya ad yili s temɛawant jar Ispunya d Imarrak.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...