Categories: Ineɣmisen

Aqettal aɛeffan deg umezruy n Umarikan yezli iri, zegga i yiwi 93 n temɣarin x yiri-nnes.

Samuel Little, yenɛem illa yenɣa 93 n temɣarin deg Umarikan. @ GETTY IMAGES

Wer iruḥ useggas n 2020 ad yergeb, alami i kid-s yessergeb Samuel Little, i yellan d aqettal ameqqran deg umezruy n Umarikan.

Aqettal-a, yemmut ass n larbeɛ 30 zi dujanbir 2020 deg yijjen spiṭar di lwilayet n Kalifurnya, zegga i ikemmel 80 n iseggusa di lɛumur-nnes.

Little, ttuɣa-t yesɛeddu min das-yeqqimen n wussan di lḥebs, awarn i umi x-as teḥkem lmeḥkama bac ad yesseɛdu tudert-nnes di lḥebs, zegga i yenɣa tlata n temɣarin. Maca qbel ma ad yemmet, yenɛem illa yiwi tamnawt i 93 n temɣarin s kulci zi 1970 al 2005.

Little, ttuɣa ittixḍar tinni i ɣa ineɣ, ittraḥ ɣer tinni i ittkunen weḥḥed-sent, ca zeg-sent zi tinni i tt-ineḍren di seṭṭac, tini i yessewcen i wazzerg n tuɛɛeryent, niɣ tinni i itteggen ddrugat. Ttuɣa ittmekkan-asent tikti s lpuniyen s min yeɛlam di jjehd, waɛliha a dasent-tt yeqma, a tent-ijeyyef.

Lbiru afidiral n lankiṭat FBI ttuɣa yefser ca n ttsawer irsem-itent uqettal Little umi i t-ttuɣa di lḥebs, yexs ḥuma ad rzun x suyt bab n wudmawen-nni i yersem.

Lbiru afidiral n lankiṭat FBI ttuɣa yefser ca n ttsawer irsem-itent uqettal Little umi i t-ttuɣa di lḥebs. FBI
Ɛebdelwaḥed Ḥennu

S tira.. iles yeccat iẓewran...

ejj Comment

Amaynu

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt,…

17 janvier 2021

Imneɣ n Ɛednan teḥkem x-as lmeḥkama ad yemmet

Le Rifain Teḥkem lmeḥkama n Ṭanja ass-a n larbeɛ s tmettant x uqettal i yenɣin…

13 janvier 2021

S ubidyu: Artistat d imusnawen n Arif ssitimen-awem aseggas amaziɣ d amimun 2971.

https://www.youtube.com/watch?v=sqGWFqGBvd8

13 janvier 2021

Aseggʷas Amaziɣ jer ass-a d iḍennaṭ

Yura-t Ridouan PAKHROU Iḍennaṭ εad ttuɣa aseggʷas amaynu Amaziɣ wer ɣer-s ttbeddin bu waṭṭaṣ n…

12 janvier 2021

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt),…

12 janvier 2021

Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: « Aseggas ambarki! »

Saɛd ddin Lɛutmani Le Rifain Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer…

12 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar