Aqettal aɛeffan deg umezruy n Umarikan yezli iri, zegga i yiwi 93 n temɣarin x yiri-nnes.

Samuel Little, yenɛem illa yenɣa 93 n temɣarin deg Umarikan. @ GETTY IMAGES

Wer iruḥ useggas n 2020 ad yergeb, alami i kid-s yessergeb Samuel Little, i yellan d aqettal ameqqran deg umezruy n Umarikan.

Aqettal-a, yemmut ass n larbeɛ 30 zi dujanbir 2020 deg yijjen spiṭar di lwilayet n Kalifurnya, zegga i ikemmel 80 n iseggusa di lɛumur-nnes.

Little, ttuɣa-t yesɛeddu min das-yeqqimen n wussan di lḥebs, awarn i umi x-as teḥkem lmeḥkama bac ad yesseɛdu tudert-nnes di lḥebs, zegga i yenɣa tlata n temɣarin. Maca qbel ma ad yemmet, yenɛem illa yiwi tamnawt i 93 n temɣarin s kulci zi 1970 al 2005.

Little, ttuɣa ittixḍar tinni i ɣa ineɣ, ittraḥ ɣer tinni i ittkunen weḥḥed-sent, ca zeg-sent zi tinni i tt-ineḍren di seṭṭac, tini i yessewcen i wazzerg n tuɛɛeryent, niɣ tinni i itteggen ddrugat. Ttuɣa ittmekkan-asent tikti s lpuniyen s min yeɛlam di jjehd, waɛliha a dasent-tt yeqma, a tent-ijeyyef.

Lbiru afidiral n lankiṭat FBI ttuɣa yefser ca n ttsawer irsem-itent uqettal Little umi i t-ttuɣa di lḥebs, yexs ḥuma ad rzun x suyt bab n wudmawen-nni i yersem.

Lbiru afidiral n lankiṭat FBI ttuɣa yefser ca n ttsawer irsem-itent uqettal Little umi i t-ttuɣa di lḥebs. FBI
Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...