Anecruf n Lḥirak, Muḥemmed Buhennuc, ihlec aṭṭas

Deg ijjen usiweḍ yegg-it-id Muḥemmed Buhennuc, iɛlem-d dag-s ila netta isbedd tikkest x macca. Manaya zegga iwweḍ ad issen ila inecraf nniḍen sbedden-tt ra nitini. X manaya ittqada merra wi kid-s ibedden d wi t-iɛawnen di tikkest-nnes x macca.
Buhennuc, issiwel-d x ṣeḥḥet i di tt-yecca awerni umi i yudef di tikkest x macca. Inna-d ila tetteqqes-as lbula-nnes aṭṭas, stumaɣu-nnes ɛawed idwel wer itteṭṭes bu mliḥ. Yenna-d ila netta wer izemmer ad ibecc. Ar ɣa yegg akeccuḍ deg uqemmum-nnes d leḥriq i das-tteggen ibeccicen. Mamec iɛawed ila netta wer izemmed ad iṭṭes ar ɣa yessers iḍaren-nnes x lḥiḍ, d iɣuyyan s leḥriq kul rrbeɛ n tseɛɛet.

Zi lḥedd i yeɛdan d seḥḥet n Buhennuc, tetteɛeqqab ɣer deffer, iɛuqq-d tlata n tewlatin ca n tewreɣ txelleṭ s idammen. Nnan-as iḍbiben ad isu aman aked ssekk°ar maḥend ad ikkes leḥriq n stumaɣu. Uca wer iṭṭis al mani d xemsa n tuffut.
Muḥemmed Buhennuc, mermi iswa ca n waman, ittεuqqat-id. Arrimet-nnes teqqim wer tqebbel la d ijjen lḥajet.

Buhennuc, aqqa-t di leḥbes n Selwan n Nnaḍur. Ittwaṭṭef x lḥirak n Arrif.

Ɣer ɛawd: Inekraf n lḥirak n Arif sbedden tikkest x macca

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...