Amuddu ɣer Serwan (04): Yuba yeqqar tiqessisin x ineḥbas

reḥbes

Inecraf i d-yudfen ḍ imaynuten ra d nitni usin-d xwan. War ɣar-sen walu, iqqess-iten buheyyuf jar kumisarya d lmeḥkama. D webrid ɣar ubniq. Ursuḍen s ccyaḍ n tidi. Rezzun ad ccen, ad serḍen, ad keyyfen, ad ṭṭṣen…

Ucin-asen-d tnayen n rekraci i ijjen. Bdan εeddren-tent, neccin nettemsiwza akid-sen kur ijjen iṭṭef raq-nnes. Newc-asen min xaf-neɣ iceṭṭen n weɣrum d reεḍes ccin-t yin idjuzen. Newc-asen tiẓra-nni n sabun ad zzay-sent ssirden waxxa tuɣa nḥekk zzay-sent irem-nneɣ.

Maca garru mani ig idja marra yin itkeyyafen qqimen ḍi reɣben nnes. Nessawar nḍeḥḥec ḥend ad ttun, ad nettu mani i nedja. Ufiɣ ixf-inu ittwarsay ad ggeɣ ktar zi tzemmar. Aḍ iniɣ tiḥuja, ad ɣareɣ tiqessisin, ad ɣennjeɣ, aḍ ɣareɣ lquran, ad asen- ssiwreɣ xef umezruy. Mayemmi lla nec ufiɣ-as? Xarrseɣ aked ixf-inu, ufiɣ d wa d raq, d wa d akud mani ɣa ssiwḍeɣ tabrat, ḍa i ɣa ssiwreɣ xef tɣawsa. Marra ucin-ayi amejjun marra qqaren-ayi areni-d. Marra ttseqsan-ayi xef tɣawsiwin d tɣensa axmi nitni zi ca n tmurt nneɣni. Illa ca n drus zzay-sen ssnen maca sqaren.

Maca aṭṭas i ila weddaren deg iyyaren n tudart: Ha yin ila iznuzan kukayin d teḥcict d tseswin. Ha yin i tuɣa ittemsazzaren xf ureqquz n weɣrum jar ddiwana d reswaq d rxedmet di tebḥiren d rebni. Ha yin ig i ssεeddun tudert-nsen xef waman deg wayel tḥedjaqen-d iserman war ssinen min ittemsaren di tudart. Da i ssneɣ ila aydud war ɣar-s tewwiḍ tussna ura d aneɣmis n tmunt. Nnhar ɣar-s ɣa yaweḍ ad igg ca.

tḍeffar..

Yura-t: Yuba Ubrayim

ɣer ɛawed : Amuddu ɣer serwan (03) : umi i daneɣ-ucin reɛḍes ḥafi
ɣer ɛawed : Amuddu ɣer serwan (02) :Djiret tamezwarut di rḥebs.
ɣer ɛawed : Amuddu ɣer Serwan (01): ḍar amezwaru di rḥebs

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...