Amseksi x Cicnaq yewweḍ ar Libiya awerni Maser d Ledzayer

Getty Images

Zegga temmers ijjen tefrist (statue) di Tizi Wezzu. Ussan-a imeggura n ujellid Amaziɣ Cicnaq. Umi i d-yusa Useggas amaynu 2971 n Imaziɣen. Ikker ijjen umenɣi jar Imasriyen d Idzayriyen x Twiter. Imezwura qqaren i imeggura belli ukren agla d umezruy n Maser rezzun ad t-rren d Adzayri s bezzez.

Manaya wer lli ibedd ɣer manaya, maca tudef-d ula d Lbiya x umenɣi. Deg ijjen usiweḍ tegg-it-id, tenna g-s ila Cicnaq netta d ajellid d Alibi, zi teqbilt n Imicwacen, d Maziɣ ig illa. Asiweḍ n Tenbaḍt Talibit yenna belli ajellid-a « iḥkem Maser ittwasemma s lwacun wis 22, imerzuten deg umezruy Amisri aqdim ttsemman-as leḥkam n lwacun Talibit ».

Ledzayer kunṭra i Maser

Tḥajit-a n umenɣi, zegga Ledzayer tegga ijjn tefrist n Cicnaq di Tizi Wezzu. Manaya isnekker timessi deg Imasriyen, ttwalan manaya d tukkerḍa i tegga Ledyazer i wagla n tmurt-nnsen. Xenni ḍelqen ijjen hactag ggin-as #Cicnaq_d_Amisri. Idzayriyen rrin-d x manaya nnan: Cicnag netta d ijjen ujellid d Maziɣ. Ledzayer azgen ameqqran n imezdaɣ i dag-s d Imaziɣen. Ssemɣaran s ijj ujellid d Maziɣ.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...