Amina Buɛiyyac txes ad tessufeɣ « asalay n Arrif » ɣer tudert s deɣya deɣya

Ibda Useqqim Anamur n Tseqqar n Wemdan (CNDH) ijjen tɣuri maḥend ad ittwagg usujed i « usalay n Arrif » di Biyya. Asenfar-a i tuɣa ixes ad ittwagg di 2011 awarni ijjen tinawt maca zi senni wer issin ḥedd mamec temsar ibedd usenfar-a.
CNDH ijmeɛ-dd 86 Melyun santim i tɣuri-ya tanita maḥend ad tettwagg. Amec ittwassen ila di 2011, tuɣa din ijjen usinyi jar Dris Lyazami amɣar n CNDH di lweqt-nni, aked Muḥemmed Buddra, amɣar n jjihet n Lḥusima, Taza Tawnat. Akid-s ula Faṭima Sseɛdi tameqqrant n tɣiwant n Biyya d Muḥemmed Busuf, arrayes n useqqim n sḥab lxarij. Asalay-a tuɣa yettwagg ad ikemmer di 2013, maca ittwabedd ula d ijjen ma isseplika maɣar. Aṭṭas n yiwdan, qqaren ila d lḥirak i yejjin Amina Buɛeyyac ad tazzel maḥend ad teṛẓem asalay-a wanita.

Asalay : musée

tinawt: conférence

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...