Amesterdam wer txes tturist di lweekend.

S tigg°di zi tecti wiss tnayn n Corona, tegga temdint n Umesterdam ijjen ulaɣi, ataf wer d -itis ḥedd zi barra di ssebt d rḥedd ad din yessara.

Imsaryen i din yedjan, teqqar-asn deg ineɣmisen ad ḍfaren rqanun i tegga Holanda ɛla ḥsab Corona, ad agg°jen x ddḥas.

Tiḥuna yedjan di zznaqi n lburdit ggin-asent memnuɛ ad zzenzent ccrab di lweekend. Maca tiḥuna waha, iḥemmasen d lbiran lla.

Wikipedia

Amaynu

Yeqqen ɣer-s