Amesterdam wer txes tturist di lweekend.

S tigg°di zi tecti wiss tnayn n Corona, tegga temdint n Umesterdam ijjen ulaɣi, ataf wer d -itis ḥedd zi barra di ssebt d rḥedd ad din yessara.

Imsaryen i din yedjan, teqqar-asn deg ineɣmisen ad ḍfaren rqanun i tegga Holanda ɛla ḥsab Corona, ad agg°jen x ddḥas.

Tiḥuna yedjan di zznaqi n lburdit ggin-asent memnuɛ ad zzenzent ccrab di lweekend. Maca tiḥuna waha, iḥemmasen d lbiran lla.

Wikipedia

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...