Ameqqran n tmurt n Tunes Qays Saɛid, ikellef Hicam Mcici bac a dd-isaqar lḥukuma zi jjdid

Le Rifain

Ikellef Qays Saɛid i yellan d ameqran n tmurt n Tunes, aɛecci n wass n ssebt 25 yulyuz 2020, Hicam Mcici, bac a dd-isaqar ijjen lḥukuma d tamaynut, di lwesṭ n yijj usitem bac ad ters tɛejjajt n tsertit di Tunes.

Mcici, 46 n isegg°usa, i ttuɣa ittwaḥsaben d aneɣlaf n daxxel, lexxu yeṭṭef amkan n uneɣlaf amezwaru di lḥukuma i dd-yegguren, ittraja-t yijj n uyur bac ad yili yessewjed-dd lḥukuma. mala walu, arayes ad yekkes aberlaman, ad ilaɣa ɣer yestayen (lintixabat) zi jjdid.

Ɛlaḥsab min dd-yusin di Reuters, belli Mcici yenna: « ad ggeɣ tizemmar, ad sbeddeɣ ijjen lḥukuma a deg-s afen itunsiyen min rezzun,

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...