AMDH tessken s uḍaḍ ɣer ddḥas n imehlak n covid 19 di spiṭar n Nnaḍur, tettlaɣa bac ad yennurẓem spiṭar n Ddriwec.

Deg yij n tebrat tessekk-itt tmesmunt tameɣrabit i tseqqar n yewdan (AMDH), ayyaw n Nnaḍur, ɣer lwizara n sseḥḥet di Arbaṭ, tettetter deg-s tacḍaḍt tameqqarsut zi lwizara i dd-yessewcen s umeẓẓuɣ aḍehcur ɣer ilaɣiten n imezdaɣ n tesga n Ddriwec ḥuma ad yennurẓem seppiṭar, ad ikumasa lxedmet.

Tabrat-a i tesqad tmesmunt ass n 23 zi ɣuct 2021, nnumru-nnes: 16/2021, tenna deg-s aqa waxxa spiṭar n Ddriwec yebna, ifinar, ijehhez, waxxa ttwaɛeyynen yewdan i deg-s ɣa ixedmen, ɛad sseccan awal, ugin ad wcen tfawt tazegzawt ḥuma ad yerẓem tiwura-nnes, ad yebda lxedmet.

Manaya, ɛlaḥsab min dd-yusin di tebrat; ittejja aṭṭas n imezdaɣ n Nnaḍur d Ddriwec, ittraḥ-asen lḥeqq-nsen di trezzut x ugenfi, deg wussan-a i di dd-yebbeɛbeɛ lehlak n kuruna.

Ddḥas i yellan di spiṭar n Lḥasani di Nnaḍur, lesbab-nnes; -ɛlaḥsab tabrat n AMDH- ttasen-dd ɣer-s imehlak n covid zi Ddriwec d Nnaḍur, s manaya, ttcarent deɣya qamat, ttɣiman aṭṭas n yewdan wer ttifen bu imukan di spiṭar, kter ɛad inni i wer ɣer yelli ca, wer yelli minzi ɣa azzlen d minzi ɣa mmuttyen.

Teqqar tmesmunt tameɣrabit n tseqqar n yewdan di Nnaḍur, di tebrat-nnes; aqa arendad i weqqan n twura n spiṭar n Ddriwec, d weqqan n imeẓẓuɣen x ilaɣiten n imezdaɣ d tmesmunin, nesfekkara-kenniw s taqsuḥi d lxaṭar n mani yeggur manaya, nettetter zeg-wem amur nniḍen bac ad treẓmem deɣya spiṭar n Ddriwec, bac ad yemmeksi cwayt umeḥḥen i ittekken x imezdaɣ, ad yefses ɛawed ddḥas i yellan x spiṭar n Nnaḍur.

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...