Amaynu n unaẓur Ḥafiḍ Lbujeddayni: A wen wer yettwilin

Yessijj-dd unaẓur Ḥafiḍ Lbujeddayni s yijjen uɣennij d amaynu azwel-nnes « A wen wer yettwilin ».
Aʷalen n uɣennij-a tura-ten tezlawit Maysa Lmerraqi, yegga-sen unaẓur Lbujeddayni ijjen llɣa d asebḥan.
Lbujeddayni zeg yimeɣnaj i yewcin aṭṭas i uɣennij arifi asebḥan, akid-s i tegga Tifyur isuraf-nnes imezwura, amen i dd-yessufeɣ iɣennijen ksin amkan-nsen deg wazzerg n uɣenni arifi, zeg-sen « Arrif » d « Iɣuyyan« d « Amenneɛruq« …

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...