Amarikan yegru 11.900 n iɛeskriyen-nnes zeg Uliman

Le Rifain

Ɛlḥsab min dd-yusin di Euronews, aqa Amarikan yegru 11 900 n iɛeskriyen-nnes zi tmurt n Uliman, ḥuma ad iɛawed ad yebḍa azgen ameqqran zeg-sen x Biljik d Uṭalyan. d manaya i dd-yusin deg wawal n Mark Thomas Esper i yellan d lewzir n uḥami n tmurt n Umarikan.

Washington, txezzar ɛawed bac ad tessers lɛesker-nnes di Pulanda d tmura n Baltes (pays baltes), mala tiweḍ ad tcedd awal aked tmura-ya, amen dd-yusa di min yenna Mark Esper.

Taneɣlaft n uḥami n Umarikan tenna aqa 6400 n iɛeskriyen imirikaniyen ad ɛeqben ɣer Umarikan, ca n 5600 nniḍen ad mmuttyen ɣer tmura nniḍen n Wuruppa.

Zi Euronews

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...