« Amaḍal Amaziɣ » yerni Tmaziɣt deg usit-nnes.

Tala: Lerifain.fr

Terni tasentut n « éditions amazighes » i x-as d-itteffɣen uɣemmis n « Amaḍal Amaziɣ » i yellan ca n ɛicrin iseggusa zeg wami udem n Tmaziɣt ɣer usit-nnes. Zegga i ila ɣer-s udem n Teɛrabt d wenni n Tefransist. 

Tenna tasentut-a aqqa twaggit n manaya, yus-d aked wass amaḍlan n yiles n tyemmat ittemqabalen aked wass n 21 Febrayer di mkul aseggas. Aɣemmis n Amaḍal Amaziɣ tuɣa lebda itteg Tmaziɣt deg ijjen niɣ tnayen n isebṭaren-nnes. Mani azgen ameqqran itteffeɣ-d s Teɛrabt. Udem amaynu n Tmaziɣt i yegga « Amaḍal Amaziɣ » yeggur ad yili s usekkil n Tfinaɣ. Ula d « La map .ma» la d nettat ɣer-s ijjen wudem n ineɣmisen s Tmaziɣt s usekkil n Tfinaɣ.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...