Categories: Ineɣmisen

« Amaḍal Amaziɣ » yerni Tmaziɣt deg usit-nnes.

Tala: Lerifain.fr

Terni tasentut n « éditions amazighes » i x-as d-itteffɣen uɣemmis n « Amaḍal Amaziɣ » i yellan ca n ɛicrin iseggusa zeg wami udem n Tmaziɣt ɣer usit-nnes. Zegga i ila ɣer-s udem n Teɛrabt d wenni n Tefransist. 

Tenna tasentut-a aqqa twaggit n manaya, yus-d aked wass amaḍlan n yiles n tyemmat ittemqabalen aked wass n 21 Febrayer di mkul aseggas. Aɣemmis n Amaḍal Amaziɣ tuɣa lebda itteg Tmaziɣt deg ijjen niɣ tnayen n isebṭaren-nnes. Mani azgen ameqqran itteffeɣ-d s Teɛrabt. Udem amaynu n Tmaziɣt i yegga « Amaḍal Amaziɣ » yeggur ad yili s usekkil n Tfinaɣ. Ula d « La map .ma» la d nettat ɣer-s ijjen wudem n ineɣmisen s Tmaziɣt s usekkil n Tfinaɣ.

Cahid Andic

Tussna d tsekla

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar