Am wass-a i di yemmut wezrawi n Arrif ameqqran Ḥmed Ziyyani

Deg wass n 13 yulyuz 2016 i di d-yehwa Ḥmed Ziyyani x uyis n tudert. Tamettant-nnes qqimen dag-s iwdan reẓmen aqemmum. La d ijjen ma ttuɣa yettɣil ila Ziyyani ad immet d netta ɛad d ameẓẓyan. Jarkter tuɣa wer yekki walu x lmewt n Caca, ameddukel-nnes deg Ulanda.

Ḥmed i dd-ilulen deg usegg°as n 1954 di teqbilt n Ayt Sɛid, itleɛ ɣer tmurt n Ulanḍa deg usegg°as n 1979 maḥend ad yirzu x uleqquz n weɣrum. Deg issgusa n 90 ad d-issufeɣ amud-nnes amezwaru « ad ariɣ deg weẓru ». ad t-isseḍfar s ijjen nniḍen « talewliwet i mulay ». Ad ikemmel s « iɣembab irezzun x wudem-nnsen deg wudem n waman ».

Tiqessisin n Ziyyani ttwaɣennjent zeg waṭṭas n tseḍmiwin n Arrif, mamec ttwaggent tiɣuriwin x-as. Yettwaḥsab Ziyyani zeg wudmawen n tsekla Tarifiyt i ɛemmar-s ad tttwattun niɣ ad nnsefḍen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...