Am lebda: Abarcan d Lfaḍili d nitni issersen ddwasa-nnsen d imezwura.

Yalleh yebda uzemmem iḍennaḍ n letnayen 16 zi ɣuct di lintixabat, issers Muḥemmed Abarcan ddussi-nnes bac ad irecceḥ netta s umulli n Littiḥad ayctiraki (USFP). Di jjihet n Ddriwec nettaf Lfaḍili Muḥemmed i yellan zeg iqdimen n Lḥaraka cceɛbiya (MP). D netta issersen ddussi-nnes amezwaru. Yeḍfar-it-id Mesṭafa Lxelfiwi zi (PAM) d inniḍen.

Aseggas-a, aṭṭas n imeḍfaren ttwalan belli ad yemsar ij n wemḥizwar d ameqqran jar iqdimen i yennumen ttgeɛɛaden-dd. D imaynuten i yettxsen ad ṭṭfen amkan-nnsen di twalat tamezwarut deg wazzareg asertan di Arrif.

Iḥudriyen la d nitni ssidfen ixef-nnsen di lintixabat, ameknaw lxedmet i tettegg « Wah, nzemmar » di Nnaḍur. Nettaf ɛawed ca n iḥudriyen-nniḍen i ittexsen ad ttreccḥen di teyrawin-nnsen, ttexsen ad adfen ɣer iseqqimen i yellan deg ibiljan-nnsen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...