Amɣar n Rotterdam, Ḥmed Buṭaleb, dag-s kuruna.

Tala: Siwel.Info

Weyyen-d ca n ineɣmisen zeg Ulanḍa. Ila Ḥmed Buṭaleb, amɣar n temdint n Rotterdam, yelhek s Kuruna. Mamec i d-weyyen lexburat-a, ila Buṭaleb dag-s cwayt n izumal n lehlak-a amaḍlan. Ad iqqim di taddart ca n sbeɛ-yyam. Mamec i ɣa yeṭṭef nnayeb-nnes asugur n tmeslayin di Rotterdam, ar ɣa yeggenfa Ḥmed. Kuruna igga ḥala deg wussan-a deg Ulanḍa, ca n wussan ttakk°aḍen ar 6000 n waddad i wass.
Ḥmed Buṭaleb (59 isseggusa), aṭṭas n Irifiyen i ɣer-s isskanan s ufus. Qqaren belli netta ittesqara x min ittemsaren di Arrif. Izwar ajellid Muḥemmed wis setta iwwec-as lwisam i Ḥmed Buṭaleb.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...