Amɣar n lḥukuma: Tanurzemt di Lmeɣrib asegg°as-a

Iffeɣ-dd umɣar n lḥukuma ass-a n 16 yulyuz 2020 s yijj n teɣnast x usari d ufewwej. Ittetter day-s zeg yimeɣrabiyen i ɣar tella tnurzemt deg unebdu ad tt-seεdun di Lmeɣrib

Manaya inna-t maḥend ad rren cwayt n nnefs yinni ittemkabaren deg yiger n tmallayt ( afewwej d usari), minzi kuruna tesɣufa-ten asegg°as-a.

tala n uneɣmis:

Amaynu

Yeqqen ɣer-s