Amɣar n Ayt Buɛeyyac isbedd ṭṭubis x imeḥḍaren minzi iqqim dag-s lḥal

llis n Buɛeyyac

Aṭṭas n imeḥḍaren n Ayt Buɛeyyac ig iḍeffaren tɣuri-nnsen di llisi n Lxawarizmi, di temdint-a. Ggin ijjen ubeddi maḥend ad ttren ṭṭubis i ttuɣa ɣer-sen illan. Yenna-d Dalil Rif belli amɣar n tɣiwant n Ayt Buɛeyyac itter zeg ucifur n ṭṭubis. Maḥend ad isbedd asmutti n imeḥḍaren zi lbaraj ɣer ubilaj n Ayt Buɛeyyac. Mayen yejjin aṭṭas n imeḥḍaren wer ufin mamec ɣa ggen ad d-asen ad ḥḍaren ɣar llisi-nnsen.

Lebda Dalil Rif yura-d ila lesbab n manaya belli amɣar n Ayt Buɛeyyac iqqim dag-s lḥal minzi imeḥḍaren wer t-qidin ca umi i dasen-d-iwwa ṭṭubis. Imeḥḍaren nnan-d nitni ataf wer ttriḥen ca ad ɣren ar ɣa ittwaff ufessay i wemxumbel-a. Mamec ttren zi lɛamil n Lḥusima ad igg tizemmar-nnes ad yadef deg ufiru.  

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...