Aliman: Qaɛɛad walu arruxṣa i bakuna n Corona

Qaɛɛad ccarka n Biontech tettemseksi akd lwizara n seḥḥet n uliman, ḥima ad dasen ucen arruxṣa ad bdan ad jjun deg iwḍan.

« Qiment ɛad ijjen tnayn n simanat cnant » i yenna Jens Spahn awzir n seḥḥet. Izemmer ad ucen arruxṣa di rwest n dujenbir.

« wanita d ijjen ccan yemɣer, Manaya n Biuontech d ijjen uṭewwer d aliman yejhed, urid yejhed maca yetqarra » i yenna Spahn i yarradyu n Bayern. Min ɣa yḥekmen i yedjan d tiɣurinwin x ruuruf n yewdan »

Waxxa amenni, aliman yessewjed Bakunat zi mkul aklaṣi, ca n 300 mlyun, Xsen wer tqemmren x ijjen bakuna waha.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...