Ajurnalist Adzayri Drareni wtin-t s tnayen n iseggusa n lḥebs

Xalid Drarni yemmeksi x ijiyman, deg yijjen tekli n lḥirak n Lezzayer. AFP

Ijjen lmeḥkama di Lezzayer tiweḍ ad teḥkem x ujurnalist Adzayri Xalid Drareni s tnayen issgusa bellɛen. Zegga tuɣa x-as teḥkem di 10 zi ɣuct s tlata n iseggusa bellɛen. Akraf i das-ggin i Drareni yus-d umi t-ttahmen belli netta « itthudda x tamunt ucal n Lezzayer » d « ulaɣi ɣer tmeskanin wer ttwasellḥent ca ».

Drareni min ɣer tella 40 iseggusa. Tuɣa izwar-as ixdem i DzayerTv d mamec ixdem d areqqas n TV5 monde di Lezzayer. Ijjen ujurnalist d afrunkufun, leḥsab-nnes di twiter d facebook, ḍeffren-t abarru n yiwdan. Ttakk°aḍen iwdan i das-iggin abuni ɣer 147.900. Ɛawed tuɣa lebda yeḥḍar x ttelibizyu n TV5 monde ittic-d dag-s lexburat n lḥirak i yellan di Lezzayer. Xx manaya i zi ttuɣa ittmunistyar lmexzen n Lezzayer.

Ɣer ɛawed : Lezzayer: Xalid Drarni wtin-t s tlata n isegg°usa n lḥebs

Uma-s n Xalid, Cakid Drareni, yenna belli netta dag-s amnus n uma-s. Yenna : « Wer nessin man-t lḥal i di yella. Ɛemmers wer daneɣ-jjin ad as-negg ca n trezzift, ad t-nẓer mamek yella. Merra tutriwin-nneɣ ugin x-asent. Di cehrayen imezwura tuɣa wer yeɛdi rebɛa n ilaɣiten i daneɣ-d-ilaɣa ».  

Ɣer ɛawed : Human Rights Watch: Lmuɣrib d Dzayer waxxa ttemseɛdawen maca « sessɣaḍen » ijurnalisten

Drareni maci d ca n ijjen i wer ssinen Izzayriyen. Aterras ɣer-s ca n xemẓṭac iseggusa n lxedmet aked arradyawat. Ssnen-t x webrid mayen tuɣa ifessar di jjurnalat. Maca zegga tuga irezzu Lgayed Saleḥ ad ineɣ lḥirak n Lezzayer di yunyu n 2019. Dewlen ipulisen ttmunistyaren-t netta minzi ittwaḥsab d ijjen zeg wudmawen n lḥirak illan di Lezzayer. Tuɣa xsen ad as-ggen takmamt maḥend wer issikk°iḍ mayen ittemsaren i umaḍal. Xalid Drareni ittɛawad x manaya mamec inna : « xsen ad jiyyfen kul imesli, ad qḍan x jjurnal animan. Rezzun ad jjen lḥirak d aweḥdani. I min iqqnen ɣer ijurnalisten, ixess uɣil ad nexzer mamec ɣa negg ad numn ».

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...