Afekkar deg wektay wiss 99 n umenɣi n Wenwal.

Am wass-a, 21 yulyuz, i di yemsar umenɣi ameqqran irecmen tungimt n Irifiyen. Anwal i yettwassnen deg umaḍal bla ma ad idwel d ijjen wass n tnurẓemt di Lmuɣrib.

Aṭṭas n Irifiyen di Facebook, carrcen-dd ividyuten, ttṣawar, niɣ ttari-dd iḍrisen issawalen x umenɣi-ya.

Deg issgusa i yeɛdun tuɣa nnumen iḥudriyen n umussu Amaziɣ ttraḥen ɣer uraq n Wenwal ḥma ad d-fekkren s tmegga n lejdud. Maca ttafen zzat-sen lemxazniya sszrẓigen x-asen ficta-nni. Abarru n Irifiyen ttagin x mamec issemɣara Lmexzen s Wenwal. Qqaren ila Anwal istahell kter zi mayen ittegg Lmexzen deg wektay-nnes.

Zeg ijjen uɣezdis nneɣni, zi lux ssujaden Irifiyen i wektay wiss 100 deg usegg°as i dd-ittasen, aya ɛad ad ɣer-s nedwel s waṭṭas n wefsay.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...