Afedjaḥ issufeɣ-dd tnayen n idlisen d imaynuten, « afsay » d « Jeḥḥa : tiḥuja n taḍsa »

Yessufeγ-d wezlawi d umari Arifi Muḥemmed Inɛisa i yettwassnen s « Afedjaḥ » tnayen n yidlisen d imaynuten. Ijjen zzag-sen d amud n yizlan qqaren-as « afsay », wenneɣni d adlis n taḍsa yegga-as i yisem: « Jeḥḥa: tiḥuja n taḍsa ». Inɛisa deg wawal-nnes i yewca i lerifain, yenna belli amud-nnes « Afsay » d : « Asiɣi deg webrid n tfawt, ad t-neḥseb d Afriawen n tfawt wis tnayen minzi isental i dag-s di tqessisin-a merra ggurent ɣer usxdem n leɛqel ». Yerna yenna d netta issawal-aneɣ x udlis-nnes n yizlan « Afsay » : « Dag-s xemsin n tqessisin. Dag-s min illan d aqdim d cwayt n tqessisin d timaynutin« .

Zeg ij n uγezdis nniḍen, di min iqqnen γer udlis n « Jeḥḥa: tiḥuja n taḍsa » iqqar x-as Inɛisa: « Yirweγ dag-s tiḥuja n tḍeḥḥakt i nettmɛawad xmi i nettγima aked imeddukal« . Yerni yenna d netta issawal x mani i tent-yufa « lebɛad [zeɛma tiḥuja] ttuɣa-yent ɣar-i, ca zzag-sent ksiγ-tent-id zi ca n idlisen. Lebɛaḍ saqareγ-tent-id nec maci walli bu aṭṭas« . Ittsiγa issawal Muḥemmed Inɛisa x udlis-nnes, d netta issruγa tifawin x tnettit n Jeḥḥa. Yenna-aneγ « Jeḥḥa-ya ma d Maziγ ma d Aɛrab ma d Aturki? Wer ssineγ. Maca yettγima d ij n wudem yesmuna jar tiγit d tibbuhliya… Izemmer ad yili d tisit n wamun ». Di min iqqnen γer min yejjin Inɛisa ad yesmun tiḥuja-ya yeqqar-aneγ: « Maḥend agdud ad iḍḥec cwayt maci a neqqim nettru waha« .

Amek nessen Afedjaḥ ttuγa izwar-as issufeγ-dd amud n « Afriwen n tfawt » d ungal « Amseksi jer weẓwar d wafar« . Ɛawed yegga-as ij n usemγar i unaẓur Lwalid Mimun wami i x-as dd-yura ij n udlis yegga-as i yisem n « Lwalid Mimun zi ddcar γar umaḍal« .

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...