Ad tili kuppa n Tefriqt aseggʷas‑a i Meɛṭub ?

Yura‑t Amine Dio

Tuli JSK ass n lḥedd 27.06.2012 ɣer lfinal n Cuppa n tamunt n wafrika i twalat tamzwaru deg umezruy-nnes, rumi i rebḥan i Coton Sport n Cameron s 3-0, awarni ma tuɣa ɣelben-ten s 2-1 Di kamirun . Di furbu n Maɛṭub lwennas amek xsen a das semman lexxu, udfend s warrud urin deg-s ismawen n ileɛɛaben s tfinaɣ, d uɣembub n Lwennas yersem Deg utriku-nsen, ameknaw ij n usemɣer zi Meɛṭub deg useggʷas wiss 23 x tmenɣiwt-nnes x ufus n yenni umiqarn « ljamaɛa l islamiya » Di Tizi wezzu .


JSK nettat d tasedma weḥdes iɣensen teddafaɛ x tɣawsa (lqaḍiya) n wegdud Amaziɣ di Tmezɣa, manaya yejja ij n later yemɣerr di tefriqt wakhaa ttaḥlen di tlibizyunat n Waɛɛraben ad inin belli qa yenni d Aɛrabn Macha wer sen‑tesḍiq ca .


Deg 1994 rami teɣḍef « ljamaɛa l islamiya » Meɛṭub Lwennas. 6 n wussan awarn‑as ḍelqen‑as‑dd deg ij n uxiyyeq yemɣer, dinni lqan‑t‑idd iqbayliyyen deg ufurbu n JSK, danita Mani ɣa tebda tefsut n Imaziɣen ad tneɛneɛ aked wargaz‑a umi qqaren Meɛṭub.

Suya JSK yettɣima zi min werten Imaziɣen marra,

Lfinal n Kuppa‑ya ad tiran di Binin kuntra i Raja abiḍawi .

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...