Aṭṭas n firmirut di Lmuɣrib ugin ad xedmen di teyrawin n Kuruna.

tala : Repoter

Yiwweḍ-as-d rexbar i lerifain.fr belli aṭṭas n firmirut di Lmuɣrib ugin ad xedmen di teyrawin n Kuruna. Twagit-a n firmirut teddakk°al umi lmexzen yugi ad ten-iɛewweḍ mamec iɛewweḍ ipulisen d ineɣmasen, amek qqaren nitni.

Tala-nneɣ n lexbar teqqar ila, firmirut wer dasen-iɛjib bu lḥal wami i dasen-qeḍɛen ijjen nnhar n lxedmet zi mkur char, waxxa nitni tuɣa-ten udem deg wudem aked lehlak n Kuruna.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...