Aḍuqqez di Lubnan ṭṭerf i tzeddiɣt n Saɛed Lḥariri

Ijjen uḍuqqez d ameqqran yemsar di Bayrut, ass-a n ttlata 04/08, ar lux, ɛad iwdan wer ssinen wi illan awerni i uḍuqqez-nni, Ilubnaniyen ɛad aqqa-ten dehcen.

Tasnurayt n Anaḍul tenna belli aḍuqqez-a yemsar x tma n taddart n Saɛed Lḥariri, amɣar n tenbaḍt Talubnanit i yezzaren, zegga netta ittraja ad yessen wi inɣin babas di 2005.

Ca n jjurnalat n Lubnan nnan belli aḍuqqez-nni kkin-dd zeg ijjen lakap ḍḍuqqzen dag-s rbumbat, i ceynen aṭṭas amcan-nni n uḍuqqez. Anaḍul, terni tenna belli « aḍuqqez iceyyen aṭṭas araq mani tettawa tenbaḍt »

https://www.facebook.com/lerifaincom/videos/286569152412744/?__xts__%5B0%5D=68.ARCF74Xc0FbKlC8x44FvVoLAKXu-lOIY5jiUYqzyCi5kPI_9QV3U9gdK9Yarg4DYuVTQ6fWR9kxbapfnacLD5uA2rzs3tfcuGNgMcAb08hdYDixQwfU49cF05C9A5Sh58midH5XutxftTg9eR0WEtNLYgVqQvqzJRefInNjb-H1Hq0JYw8lxsVuUzz7X34j6ARRY5_wTUrWej7ZSOOkIKUD6OqVVYh7IyCGBOu_1mbqMMSe2MtFMQSVp3l3m33nTfLtXtShX9YfDuk8rPbaQSwiVFxrAsSfbbhKMAh-yVX00dvLC9G2qvog8L3AdDB0_V7enleJPSjsqgMMHLg8l4mlKS4UQsR0X&__tn__=-R

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...