Aɣennij Arifi iḥeyyeḥ deg ussan‑a

Di simana ffɣen-d tlata n iɣennijen d imaynuten s Trifit.
Issenta tudimt tamezgarut artista arifi Ɛebdelwafi lkarimi s uɣennij Acettiḥ.
« Acettiḥ-nwem dag-s azɛiq ummerḍus. Aaa yen-ittrajan tissent a x-as yihda wesnus ».
Iwalen‑a yecnan yura‑ten uzlawi ameqran Ḥakim Lwasṭani. Ɛebdelwafi yessars‑dd aɣennij nnes s ijjen ubidyu‑klip yecna.

Awarn‑i Ɛbedlwafi, iḥeyyeḥd ass n larbeɛ Najim Masyour, Aɣennij wiss tnayn di Album‑nes, i das yura Wajd karkar

« Tiɣarrbua » d album d amezwaru n Masyur + Amsawal aked Najim Lmercuḥi

Aɣennij Arif ay Arif d alaɣi n yijjen d amenneɛruq, ittlaɣa i yarrif, itcetca zi leɣrubyyet.

Lebɛad n tseɛɛatin awarn‑as ad isduqqeẓ Artista Muḥemmed Numidya aɣennij daneɣ-yejja wassi cḥal nrttraja-t, maca yestahel araji.  » min xef da ntett ayawya, siɣ‑ayid fus‑inek. Qa cek d memmis n tmurt‑a, ina ida d tawmat‑inek.

Alaɣi n Numidya i merra Irifyyen, alaɣi n ttefqaḥt, n tamunt, ad ggen fus deg ufus. Ad nmun!

https://www.youtube.com/watch?v=fuqu-YCLPbE

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...