7100 n txeddamin ad ɛeqbent ɣer yegran n frisa di Spanya

Tixeddamin deg yegran n frisa di Huelva.
Tateswirt: Challenge.ma

Le Rifain

Teffeɣ-dd tmesqadt n Lmeɣrib di Madrid s yijjen ulaɣi yeqqar belli tixeddamin ad ɛeqbent ɣer yegran n frisa di Huelva zi ssebt i dd-yegguren. Manaya yettwagg s temɛawant jer lḥukuma n Spanya d tmesqadt n Lmeɣrib d tesga n Wandalus.

Awarn i lebbla-ya n kuruna, d ubelleɛ n yegmiren jer Spanya d Lmeɣrib, tixeddamin-a ttuɣa nnuɣent, wer ufint mamek ɣa ggent a dd-adfent ḥuma ad ilint zzat i tarwa-nsent d twacunin-nsent.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...