42 n imettinen alaḥal deg ikemmuḍen n taganin di Leqbayel

Alaḥal 42 ig immuten ar lexxu, zzag-sen 17 d imeddanen d 25 d iɛeskriyen s ikemmuḍen i yekkin x iẓelmeḍ n Legzayer, ula kṭer tamnaḍt n Leqbayel. Lḥukuma Tagzayrit tenna illa ikemmuḍen d ca n ijjen i ten-isserɣen, tirɣi d leḥmu ikemmel x-asen.

Ɛebdelmajid Tebbun i yellan d amɣar n Legzayer yura x Twitter: belli netta isḥissef i tmettant n 25 uɛeskri. Zegga wwḍen ad snejmen ca n 100 unamur zi tmessi i yerɣin deg idurar n Bgayet d Tizi Wezzu. Tawzrit n wemzaɣ ttuɣa tefsar-d tameddit n ttlata.Ila mmuten 18 n iɛeskriyen d 13 innyezmen zegga cerken deg usexsi n tmessi. Twekked ila amladaf-nnsen yewweḍ ad issenjem ca n 110 n inamuren zzag-sen irgazen, timɣarin d iḥenjiren.

Awzir n ugensu Kamal Beljud, i yruḥen ɣer Tizi Wezzu. Yenna belli « umi tekker timessi kṭer zi 50 n iraqqen qa manaya iqqseḥ ad yili zi ɣer-s waha. Ippudar timessi-ya d ḥedd i tt-isnekkren ». Amɣar n iwziren yenna belli qa ttuɣa din ca n 70 n ikemmuḍen n tmessi di 18 n twilayin deg yeẓẓlmeḍ. Taḥeṭṭayt tameddant tenna ɛawed belli 13 n twilayin-nneɣni tekker dag-sent tmessi zzag-sent; Jijel, Tabwirt, Sṭif, Xencela, Galmad Bgayet. Merra tineddam-a tina aqqa-tent deg yeẓẓlmeḍ n Legzayer.

Ameḥḍay n taganin (leɣwabi) di Tizi Wezzu, Yusef Wekd Muḥemmed yenna belli asemmiḍ ittsuḍen d tzawa d nitni i yejjin timessi ad teṭṭef aṭṭas, s uya, asexsi-nnes ttuɣa yemxumbel.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...